Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
content-main-left

Nieuws

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie waarin de minister van Natuur en Stikstof wordt opgeroepen om in het stikstofbeleid instandhoudingsdoelstellingen voor natuurgebieden centraal te stellen.

Nu is het beleid nog vooral gebaseerd op zogenaamde kritische depositiewaarden (KDW) voor stikstof. Maar in sommige bieden is het hoe dan ook onmogelijk om deze te halen, Bovendien is het de vraag of het halen van de kritische depositiewaarden echt nodig is om landelijk een gunstige staat van instandhouding van natuurgebieden – zoals verwoord in het regeerakkoord – te bereiken.

Volwaardige positie boeren

De Tweede Kamer maande de regering via aangenomen moties ook om haast te maken met de ontwikkeling van een voor ondernemers perspectief biedende vrijwillige stoppersregeling, verplaatsingsregeling en regeling voor het toepassen van innovaties. Ook roept de Tweede Kamer de beleidsmakers op om ervoor te zorgen dat boeren een volwaardige positie houden in gebiedsprocessen. Daarbij zou ook meer ruimte moeten komen voor plannen van boeren om vrijkomende grond in te zetten voor bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer of extensivering. Ook agroforestry zou hierin een rol kunnen spelen. 'Grondverwerving door de Staat mag nooit een doel op zich zijn', aldus een van de aangenomen moties.

Latente ruimte blijft

Brede steun was er ook voor een motie waarin de regering wordt verzocht concrete doelen op te stellen voor de reductie van stikstofoxiden door de industrie. Een motie voor het doorhalen van de latente ruimte in vergunningen, haalde geen meerderheid.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil meer ruimte bieden aan de initiatieven van boeren in gebiedsprocessen
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil meer ruimte bieden aan de initiatieven van boeren in gebiedsprocessen
right