Sitemenu

maandag 10 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

Om de omslag naar kringlooplandbouw te stimuleren moet er voor de hele economie een systeem van heffingen komen op stoffen die een nadelig effect hebben op milieu en klimaat. De opbrengsten zouden ten goede moeten komen aan bedrijven die goed scoren op criteria voor kringlooplandbouw.

Dit stelt de Taskforce Verdienvermogen, onder leiding van voormalig gedeputeerde Hester Maij, in een advies aan Nederlands minister van landbouw, Carola Schouten.

Heffing en beloning

Een goed verdienmodel is noodzakelijk om agrarisch ondernemers de omslag te laten maken naar kringlooplandbouw, realiseert de taskforce zich. Een systeem van heffingen en beloningen op stoffen die nadelig uitwerken op klimaat en milieu, zoals CO2, stikstof en methaan, moet kringlooplandbouw financieel belonen.

Overigens zouden deze heffingen en beloningen niet alleen moeten gelden voor de agrarische sector, maar voor de hele economie, aldus de taskforce.

Gelijk speelveld

De taskforce roept alle ketenpartijen op om, met steun van de overheid, de omschakeling naar kringlooplandbouw te helpen realiseren. Hierbij is het van groot belang dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product.

Om te voorkomen dat Nederlandse boeren worden weggeconcurreerd, moet de overheid zich bovendien inspannen voor een gelijk speelveld voor kringlooplandbouw binnen Europa, om te beginnen in Noordwest-Europa.

Inzicht in prestaties

Om de omslag naar kringlooplandbouw te kunnen maken is het van belang dat boeren inzicht krijgen in hun prestaties. De taskforce bepleit dan ook de ontwikkeling van overzichten van kengetallen, zogenaamde dashboards, vergelijkbaar met de KringloopWijzer in de melkveehouderij. Op basis van deze kengetallen kunnen kringloopprestaties objectief worden beoordeeld en ze kunnen worden gebruikt voor het stellen van meetbare normen en doelen.

Ruimte in regelgeving

De taskforce pleit in zijn advies ook voor aanpassingen in wet- en regelgeving. In plaats van middelen zouden doelen centraal moeten staan. Dit geeft ondernemers ruimte om naar eigen inzicht invulling te geven aan kringlooplandbouw, mits de doelen worden gehaald.

Realisatie in 2050

De adviezen van de taskforce zijn gericht op een volledige omschakeling naar kringlooplandbouw in 2050.

Aan het realiseren van kringlooplandbouw moeten alle ketenpartijen bijdragen, stelt de Taskforce Verdienvermogen
Aan het realiseren van kringlooplandbouw moeten alle ketenpartijen bijdragen, stelt de Taskforce Verdienvermogen
right