Sitemenu

zondag 7 juni 2020
content-main-left

Nieuws

Christendemocrate Hilde Crevits wordt de nieuwe minister van Landbouw in de nieuwe Vlaamse legislatuurregering. 

Crevits, voorheen Vlaams minister van onderwijs, zal uitvoering moeten geven aan het nieuwe Vlaamse landbouwbeleid de komende vijf jaren.

Departement wordt agentschap

Het nieuwe landbouwbeleid wordt ingekanteld in een economisch cluster met de beleidsdomeinen economie en werk. Het departement Landbouw en Visserij wordt omgevormd naar een agentschap Landbouw & Zeevisserij. Ook het ILVO en VLAM zullen deel uitmaken van dit samengevoegde beleidsdomein.

De nieuwe Vlaamse regering heeft duidelijk de wil om de Vlaamse kwaliteitsvolle voedselproductie en het ondernemerschap verder te ondersteunen en geeft ook aan dat het belangrijk is om de handelspositie van onze land- en tuinbouwers in de Europese en internationale handel te bewaken. 

Ontkoppeling premies

In het kader van de hervorming van het GLB moet de nieuwe Vlaamse regering een eigen Vlaams strategisch plan uitwerken. In de nieuwe regeringsverklaring is de keuze gemaakt om de bestaande gekoppelde steun, zoals de zoogkoeienpremie, ten laatste tegen 2027 uit te faseren. Er zal gezocht worden naar een duurzaam alternatief. ‘Maar het is op dit ogenblik nog koffiedik kijken hoe dit in het strategisch plan verder concreet ingevuld zal worden’, zegt Boerenbond in een mededeling aan zijn leden.

Ook het VLIF zal hervormd worden om enerzijds de bedrijfsstructuren te verduurzamen en anderzijds weerbaarder te maken tegen marktschokken.

Meer bos en natuur

De Vlaamse regering wil 20.000 bijkomende hectaren natuur onder effectief natuurbeheer en 10.000 hectare bijkomend bos realiseren. ‘De ruimtebalans wordt ook bevestigd, maar het feit dat de 750.000 hectare agrarisch gebied niet expliciet vermeld wordt, stemt tot ongerustheid’, aldus nog Boerenbond.

Verder wil men het systeem van de nutriëntenemissierechten hervormen en ook het erosiebeleid bijsturen. Ook het realiseren van de Europese kwaliteitsdoelstellingen voor water staat vooraan.

Wat klimaat betreft, schaart de Vlaamse regering zich achter de Europese doelstellingen om de omslag naar een klimaatneutrale samenleving te realiseren. Ten slotte zal ook het convenant enterische emissies of het reduceren van de methaanemissies door rundvee worden verdergezet.

De bestaande gekoppelde steun wordt ten laatste tegen 2027 uitgefaseerd
De bestaande gekoppelde steun wordt ten laatste tegen 2027 uitgefaseerd
right