Sitemenu

donderdag 9 juli 2020
content-main-left

Nieuws

In een brief aan de Tweede kamer meldt minister van Landbouw Carola Schouten dat zij met de sector een overeenkomst heeft over de fosfaatproblematiek in de zoogkoeienhouderij. De oplossing voorziet een verduidelijking van de definitie jongvee en een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders.

De afgelopen maanden is uitvoerig overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse vleesveehouderij en het ministerie van Landbouw. Landbouwminister Carola Schouten geeft aan dat uit dit overleg een oplossing naar voren is gekomen. In het voorstel wordt meer duidelijkheid verschaft over welk jongvee onder de wettelijke definitie van melkvee valt als ook meldt de minister een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders.

Definitie van jongvee

Voor jongvee dat niet gehouden wordt voor de melkveehouderij zijn alleen fosfaatrechten nodig als deze dieren bedoeld zijn om een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de productie van vlees zijn geen rechten nodig. Vleesveehouders moeten dit in de eigen bedrijfsadministratie duidelijk kunnen maken en controle hierop op basis van de feitelijke situatie is steeds achteraf mogelijk.

Vrijstellingsregeling vleesvee

Op een zoogkoeienbedrijf is ook vaak jongvee aanwezig dat een kalf krijgt. Met bovenstaande definitie voor jongvee zouden deze bedrijven alsnog fosfaatrechten nodig hebben. De minister meldt dat om dit probleem structureel op te lossen een wetswijziging nodig is. Vooruitlopend hierop, voorziet Schouten een vrijstellingsregeling voor jongvee in de zoogkoeienhouderij. Vleesveehouders die gebruik willen maken van deze vrijstellingsregeling, moeten afstand doen van de fosfaatrechten die zij eventueel hebben ontvangen. Daarnaast moeten zij er voor zorgen dat van het bedrijf afgevoerde runderen niet dienen voor de productie van melk in Nederland. Tot slot mogen deze bedrijven geen melkveetak, of jongvee opfok voor de melkveehouderij, op hun bedrijf hebben.

Akkoord Europa nodig

Alvorens dit voorstel zijn toepassing kent, moet nog wel afstemming met de Europese Commissie plaatsvinden meldt Schouten in de brief aan de Tweede Kamer. Ze streeft wel naar 1 juli als invoerdatum.
Wouter Hartendorf, voorzitter LTO vleesveehouderij, reageert bijzonder tevreden. ‘Europa moet nog wel zijn goedkeuring geven, maar als sector kunnen we zeker tevreden zijn met deze voorstellen. In dit overleg heb ik wel steeds het gevoel gehad dat men vanuit het ministerie de problemen erkende en tot een oplossing wou komen.’

Omdat de meeste runderen van de zeldzame rassen wordt gehouden voor de productie van vlees geldt deze oplossing ook voor deze sector.

Lees de volledige brief van minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

 

Voor jongvee in de zoogkoeienhouderij zullen in de toekomst geen fosfaatrechten nodig zijn
Voor jongvee in de zoogkoeienhouderij zullen in de toekomst geen fosfaatrechten nodig zijn
right